Klauzula wykonalności na akt notarialny.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Uzyskanie klauzuli wykonalności jest niezbędnym warunkiem, aby dany tytuł egzekucyjny (np. wyrok sądowy, czy akt notarialny) mógł być egzekwowany przez komornika. Zgodnie z art 777 § 1 pkt 4-6 KPC tytułem egzekucyjnym jest m. in.:

  • akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej lub wydania rzeczy oznaczonych co do gatunku, ilościowo w akcie określonych, albo też wydania rzeczy indywidualnie oznaczonej, gdy w akcie wskazano termin wykonania obowiązku lub zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie;
  • akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej do wysokości w akcie wprost określonej albo oznaczonej za pomocą klauzuli waloryzacyjnej, gdy w akcie wskazano zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie obowiązku, jak również termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności;
  • akt notarialny określony w pkt 4 lub 5, w którym niebędąca dłużnikiem osobistym osoba, której rzecz, wierzytelność lub prawo obciążone jest hipoteką lub zastawem, poddała się egzekucji z obciążonego przedmiotu w celu zaspokojenia wierzytelności pieniężnej przysługującej zabezpieczonemu wierzycielowi.

Po nadaniu klauzuli wykonalności na akt notarialny, tytuł egzekucyjny staje się tytułem wykonawczym.

Czy konieczna będzie obecność w sądzie?

Nie. Sąd nadaje klauzulę wykonalności na posiedzeniu niejawnym – bez udziału stron. Oznacza to, że po rozpoznaniu wniosku sąd albo prześle postanowienie o oddaleniu wniosku, albo tytuł egzekucyjny opatrzony klauzulą (tytuł wykonawczy).

W jakim terminie zostanie rozpoznany mój wniosek?

Zgodnie z art. 781(1) KPC sąd powinien nadać klauzulę wykonalności niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni. Jest to oczywiście tzw. termin instrukcyjny, który w żaden sposób nie wiąże sądu. W praktyce, rozpoznanie wniosku o nadanie klauzuli zajmuje ok. 2-4 miesięcy, choć wszystko zależy od konkretnego przypadku.

Do którego sądu skierować wniosek?

Wniosek należy skierować do sądu właściwości ogólnej dłużnika. Najczęściej będzie to adres widniejący w akcie notarialnym, chociaż nie jest to zasadą. Jeśli to możliwe, zawsze warto zweryfikować, czy adres dłużnika zachował aktualność. W przypadku przedsiębiorców sprawa jest prosta, bowiem można to sprawdzić np. w CEIDG, czy KRS. W pozostałych przypadkach, weryfikacja będzie utrudniona i w mojej ocenie – nie warto tego robić. Jeśli sąd uzna się za niewłaściwy, przekaże sprawę do innego sądu.

Czy wniosek podlega opłacie?

Zgodnie z art. 71 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych opłata ta wynosi 50 zł. W praktyce, najprościej jest uiścić opłatę na rachunek właściwego sądu, a następnie potwierdzenie przelewu załączyć do wniosku.

Czy sąd może odmówić nadania klauzuli wykonalności?

Tak, w ściśle określonych przez przepisy przypadkach omówionych w art. 782 (1) § 1 KPC:

§ 1. Sąd odmawia nadania klauzuli wykonalności, jeżeli:

1) w świetle okoliczności sprawy jest oczywiste, że wniosek jest sprzeczny z prawem albo zmierza do obejścia prawa;

2) z okoliczności sprawy i treści tytułu egzekucyjnego wynika, że objęte tytułem egzekucyjnym roszczenie uległo przedawnieniu, chyba że wierzyciel przedstawi dokument, z którego wynika, że doszło do przerwania biegu terminu przedawnienia; sąd nie bada przedawnienia odsetek wymagalnych po powstaniu tytułu egzekucyjnego.

Czy istnieje jakiś termin na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności?

Zasadniczo – nie, aczkolwiek poszczególne akty notarialne mogą przewidywać konkretny termin na złożenie wniosku. Dlatego warto zbadać ten wątek z odpowiednim wyprzedzeniem i złożyć wniosek przed upływem wskazanego terminu.

Co trzeba załączyć do wniosku o nadanie klauzuli wykonalności?

Z pewnością wypis aktu notarialnego i potwierdzenie uiszczenia opłaty. Warto również zweryfikować, czy dany akt notarialny nie przewiduje konieczności spełnienia innych warunków. Przykładowo, w naszej praktyce spotkaliśmy się z warunkiem w postaci uprzedniego, bezskutecznego wezwania do zapłaty. W takim wypadku, konieczne było załączenie do wniosku również kopii wezwania oraz potwierdzenia nadania wezwania listem poleconym. Nie ma potrzeby załączania odpisu wniosku wraz z załącznikami – wystarczy jeden egzemplarz dla sądu.

Mam już tytuł wykonawczy. Co teraz?

Posiadając tytuł wykonawczy należy skierować wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego do komornika sądowego. Powinien to być komornik właściwy ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) dłużnika, poza nielicznymi wyjątkami (np. egzekucja z nieruchomości).

r. pr. Karol Hojda

r. pr. Karol Hojda

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Blog Kancelarii Radcy Prawnego Karola Hojdy

Na naszym blogu znajdziesz treści dotyczące prawa cywilnego, kontraktowego, gospodarczego, karnego, wykroczeń i odszkodowań.

Ostatnie wpisy

Dołącz do
Newslettera

Kategorie wpisów

Zgłoś sprawę: