Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za usługi świadczone przez kancelarię ustalane jest indywidualnie z każdym klientem przed rozpoczęciem świadczenia usług. Zależnie od istoty sprawy oraz ustaleń z klientem rozliczenie może przyjąć jedną z poniższych form:

  1. Wynagrodzenie ryczałtowe jednorazowe,
  2. Wynagrodzenie ryczałtowe miesięczne,
  3. Wynagrodzenie z premią za sukces,
  4. Wynagrodzenie godzinowe.

Od czego zależy wysokość wynagrodzenia?

-stopień skomplikowania sprawy,

-przewidywany czas trwania sprawy,

-przewidywany nakład pracy,

-zakres zlecenia,

-termin realizacji całości zlecenia lub poszczególnych czynności.

Więcej o czynnikach wpływających na ostateczną wysokość wynagrodzenia możesz przeczytać na blogu kancelarii.

Najprostsza i najpewniejsza dla Klienta forma rozliczenia, który uzyskuje w ten sposób gwarancję niezmienności budżetu w toku prowadzenia jego sprawy. Tego rodzaju wynagrodzenie ma najczęściej zastosowanie, gdy istnieje możliwość przewidzenia niezbędnego nakładu pracy i czasu. W szczególności są to:

-porady prawne online, porady prawne telefonicznie lub na spotkaniu – rozliczane za każdą rozpoczętą godzinę,

-wezwania do zapłaty, zaniechania naruszeń oraz inne pisma o charakterze polubownym,

-opinie prawne, analizy umów,

-zastępstwa w toku niektórych postępowań sądowych.

Metoda rozliczeń stosowana po zawarciu z Klientem umowy o stałą obsługę prawną. W ramach stałego, miesięcznego wynagrodzenia, Klient otrzymuje do swojej dyspozycji określoną w umowie liczbę godzin pracy kancelarii. Zapłata dodatkowego wynagrodzenia jest konieczna dopiero po przekroczeniu ustalonego limitu.

Jest to specyficzna odmiana wynagrodzenia ryczałtowego jednorazowego, przy której Klient początkowo zobowiązany jest do zapłaty niższego wynagrodzenia. Jednak w przypadku uzyskania pożądanego przez klienta rezultatu (np. wygranej w postępowaniu sądowym) Klient jest zobowiązany do uzupełnienia wynagrodzenia w określonej w umowie wartości procentowej.

Przykładowo wynagrodzenie zasadnicze zostało ustalone na kwotę 2.000 zł netto + 10% od kwoty wygranej w postępowaniu sądowym. Klient w ramach postępowania domaga się kwoty 50.000 zł i taką też sumę uzyskał w drodze prawomocnego wyroku. Łączne wynagrodzenie wynosi w tym przypadku 2000 zł + 10% od 50.000 zł, czyli 7.000 zł netto.

Model rozliczenia mający zastosowanie w przypadku spraw szczególnie złożonych, gdy brak jest możliwości określenia z góry nakładów pracy i czasu. Sumę wynagrodzenia stanowi liczba godzin pomnożona przez ustaloną z Klientem stawkę godzinową. Całkowite rozliczenie następuje na podstawie sporządzanego na bieżąco zestawienia czynności oraz poświęconego na nie czasu.